Vi använder cookies för att förbättra kundupplevelsen, analysera användarbeteende och skräddarsy marknadsföring. Du kan läsa mer om vår cookie policy här.
Jag förstår

Användaravtal för Frink AB:s (Zavers) tjänster

1. Allmänt

Detta avtal (”Avtalet”) gäller för de elektroniska tjänster som tillhandahålls av Frink AB, org. nr. 559059-8420 (”Bolaget”) genom varumärket Zaver, och reglerar användande av Bolagets produkter och tjänster.

Vi rekommenderar att du noggrant läser detta dokument innan du använder Bolagets tjänster och kontaktar oss om du har några frågor.

Bolaget erbjuder tjänster (hädanefter ”Tjänsterna” eller ”Zaver”) för förmedling och upprättande av kredit, betalningsförmedling av kreditbelopp eller banköverföring till särskild mottagare, samt sådana betal- och kredittjänster som Bolaget har lovlig rätt att erbjuda allmänheten enligt vid var tid gällande lagstiftning inklusive men inte begränsat till sådana tjänster som omfattas av lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter och lagen (2010:751) om betaltjänster. Tjänsterna erbjuds genom Bolagets mobilapplikation, hemsida och/eller annan kanal som Bolaget beslutar om.

Termer som används i detta Avtal och som uttrycks i singular avser även termens pluralform. På motsvarande sätt avser termer som uttrycks i plural även termens singularform.

2. Ytterligare definitioner

Elektronisk legitimering
Legitimering av persons identitet som sker genom nyttjande av BankID.

Elektronisk signatur
En avancerad elektronisk signatur som är en juridiskt bindande underskrift och som upprättats genom nyttjande av BankID.

Kredittagare
Person som lyft kredit via Tjänsterna.

Kreditbelopp
En kredits storlek till beloppet där räntan och övriga avgifter exkluderats.

Användare
Fysisk person som genom Elektronisk legitimering mot Bolaget, registrerats i, och anslutit sig till Tjänsterna samt genom sådan legitimering accepterat Avtalet, Bolagets Integritetspolicy samt andra vid var tid gällande villkor.

Betalningsmottagare
(1) Juridisk person, eller enskild firma som driver näringsverksamhet, som ingått ett separat samarbetsavtal med Bolaget och registrerats i Zavers system på ett vis som möjliggör för Användare att via Tjänsten genomföra betalningar till sådan ansluten näringsidkare; eller

(2) sådan fysisk person som har accepterat Bolagets vid var tid gällande villkor som tillhandahålls av Zaver och som genom Elektronisk Signatur registrerats i Zavers system på ett vis som möjliggör för Användare att via Tjänsten genomföra betalningar till denne.

Betalningsförfrågan
Elektronisk förfrågan om att erhålla betalning, som Betalningsmottagaren genom Tjänsterna tillsänt en Användare. Vid mottagande av sådan förfrågan erbjuds Användaren att fullgöra den betalning som efterfrågas genom att lyfta kredit eller eventuellt en direktbanksbetalning, som därefter av Bolaget utbetalas till Betalningsmottagares bankkonto.

Transaktionssyfte
Information som tydliggör den genom Betalningsförfrågan förfrågade transaktionens syfte och art, i enlighet med punkten 7 i detta Avtal, (Betalningsförfrågans innehåll).

3. Accepterande av detta Avtal

Detta Avtal utgör en del i vad som avtalats mellan Bolaget och den person som Elektroniskt legitimerat sig mot Bolaget.

Genom att registrera sig för Tjänsten vid legitimeringsförfarandet accepterar Användaren detta Avtal samt Bolagets integritetspolicy. I samband med detta förbinder sig Användaren även att läsa, acceptera och godkänna alla villkorsuppdateringar, inklusive men inte begränsat till, andra policyer som Bolaget har upprättat och som reglerar användningen av Bolagets tjänster.

Risk för att betalningar innehålls av Bolaget

Användaren ansvarar för att på egen hand följa alla lagar och regler som kan vara tillämpliga i samband med användandet av Bolagets tjänster.

Nedan följer exempel på risker som kan uppstå i samband med användning av Bolagets tjänster:

Det finns en risk för att betalningar innehålls av Bolaget. Nedan presenteras exempel på sådana situationer som kan leda till att betalningar innehålls:

(a) Vid granskning av vissa betalningar

Bolaget kan komma att granska potentiellt riskfyllda transaktioner eller transaktioner som avviker från Bolagets uppfattning om ett förväntat användarbeteende, eller av andra anledningar enligt Bolagets rimliga bedömning. I en sådan situation kommer betalningen (exempelvis utbetalning av medel till en Betalningsmottagare) att innehållas tills det att en granskning är genomförd. Om det efter Bolagets granskning inte föreligger någon misstanke om till synes bedräglig verksamhet i samband med transaktionen kan betalningen genomföras. Ytterligare information om transaktionen i fråga kan komma att inhämtas från båda parter i en Betalningsförfrågan.

(b) Om Bolaget inte erhållit tillfredställande

information om Användaren Bolaget förbehåller sig rätten att begära ytterligare information från Användaren utöver vad som anges i detta dokument i syfte att upprätthålla kundkännedom och uppfylla sina förpliktelser för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Användaren accepterar att exempelvis förse Bolaget med information och/eller rapporter om dennes tillgångar och/eller ekonomiska situation, på egen bekostnad, om Bolaget kräver det. Bolaget kan även komma att innehålla en betalning om det råder brist på information om medlens eller tillgångarnas ursprung.

4. Grundkrav för användning av Bolagets tjänster

Endast myndig privatperson med svenskt personnummer kan registrera sig som Användare. Användaren är införstådd i att denne har en plikt gentemot Bolaget att vid anslutningstillfället, eller om Användarens situation skulle ändras efter anslutningstillfället, att uppge om vederbörande själv, eller någon i dennes närhet, har en politiskt utsatt ställning enligt de definitioner som anges i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Sådan information ska genom ett elektroniskt formulär i Tjänsten (”PEP/RCA” under ”Profil”) lämnas till Bolaget. Bolaget kommer i ett sådant fall att inhämta ytterligare information från Användaren, såsom, inklusive men inte begränsat till, personnummer, adress, funktion, titel samt verksamhetsland eller organisation avseende dig eller den politiskt utsatta personen Användaren är närstående och/eller känd medarbetare till. Användaren accepterar att utan dröjsmål meddela Bolaget om denne och/eller någon i Användarens närhet eller en känd medarbetare till Användaren får en politiskt utsatt ställning i framtiden.

Bolaget äger rätten att vägra en Användare tillgång till hela eller delar av Tjänsterna och för Användarens räkning förvaltade penningmedel i det fall då det föreligger misstanke om att Användaren nyttjar Tjänsterna för bedräglig verksamhet, lämnat oriktiga uppgifter eller på annat vis agerat bedrägligt i sin relation till Bolaget.

Bolaget vidtar löpande granskningsåtgärder för att förhindra att Tjänsterna utnyttjas för bedräglig, olaglig eller otillåten verksamhet. Som ett led i sådana åtgärder kan Bolaget komma att begära in information från Användaren avseende dennes användning av Tjänsterna. Användaren åtar sig genom godkännande av detta Avtal att vid Bolagets förfrågan om sådan information vara behjälplig och bistå Bolaget med sanningsenliga och oavkortade svar.

5. Registrering av bankkonto

Användaren kan genom Tjänsterna registrera ett av dennes bankkontonummer.

Användare som registrerar ett bankkonto i Tjänsterna får endast registrera ett sådant som denne själv är ensam huvudman för.

Bankkontot får ej vara ett som, av den kontoförande banken, upprättats eller tillhandahålls för att brukas av juridisk person, näringsverksamhet, förening, stiftelse eller som på annat vis nyttjas för andra bankaffärer än huvudmannens privata sådana.

Genom att registrera ett bankkonto i Tjänsterna intygar Användaren att registreringen är förenlig med detta Avtal och i synnerhet bestämmelsen i stycket ovan.

Bolaget samarbetar med Instantor AB (org. nr. 556818-2835) som tillhandahåller en elektronisk tjänst för inhämtande av kontoinformation från slutanvändare. Ett bankkonto kan registreras hos Zaver genom att Användaren med BankID verifierar sig mot sin internetbank och därvid tillåter Zaver att hämta information som görs tillgänglig via Instantor AB och internetbanken efter sådan inloggning.

Användaren godkänner genom detta Avtal att Bolaget lagrar sådana kontoinformationsdata som finns tillgängliga via Användarens internetbank för att (i) inhämta ett verifierat bankkontonummer från Användaren; och (ii) för det fall Användaren ansöker om kredit via Tjänsterna, använda kontoinformationsdata som ett led i bedömningen av Användarens återbetalningsförmåga. Genom att Användaren registrerar ett bankkontonummer i Tjänsterna via verifiering mot dennes internetbank så godkänner Användaren även Instantor AB:s allmänna villkor som är tillgängliga på webbadressen [https://www.instantor.se/client/villkor].

I det fall Bolaget inte använder en tredje part, såsom Instantor, för inhämtande av kontoinformation kan Användaren bli ombedd att manuellt uppge sitt bankkontonummer. Genom att använda Tjänsten accepterar och godkänner Användaren att all information denne uppger till Bolaget, inklusive men inte begränsat till bankkontonummer, är korrekt. Användaren accepterar att det är dennes skyldighet att meddela Bolaget om förändrade förhållanden. Användaren accepterar och godkänner att Bolaget inte tar ansvar för direkt eller indirekt skada som uppkommer till följd av att felaktig eller gammal information har lämnats till Bolaget.

6. Avgående betalningsförfrågan

En hos Bolaget registrerad Betalningsmottagare kan, genom sitt nyttjande av Tjänsterna, tillsända Användare en elektronisk förfrågan om att via Zaver, från Användaren i fråga, erhålla betalning. En avgående Betalningsförfrågan ska signeras av avsändaren (Betalningsmottagaren själv eller dennes företrädare om Betalningsmottagaren är ett företag) med en Elektronisk signatur innan denna kommer den Användaren tillhanda. Genom underskriften intygar Betalningsmottagaren syftet med den betalning som förfrågas om.

7. Betalningsförfrågans innehåll

Vid upprättandet av en Betalningsförfrågan så ska den avsändande Betalningsmottagaren (eller dennes företrädare) uppge viss information för att tydliggöra den förfrågade betalningens syfte och art. En Betalningsförfrågan där en Användare är avsändare ska innehålla information om

i. för vilket syfte Betalningsmottagaren efterfrågar betalning; och

ii. en tydlig beskrivning av villkoren för affären.

Informationen enligt punkt (i) ska vid berörd Betalningsförfrågans upprättande anges i fältet ”vara” och informationen enligt (ii) i fältet ”Beskriv försäljningen”.

Det är strikt förbjudet att uppge information enligt punkterna (i) och (ii) som är felaktig, bedräglig, missvisande, ofullständig eller som på annat vis försvårar för Bolaget att utan besvär kunna förstå Transaktionssyftet.

8. Krav på Betalningsförfrågan

En Betalningsförfrågan som upprättas av en Användare får endast användas för försäljning av produkter om försäljningen inte sker som ett led i någon näringsverksamhet som bedrivs av Användaren.

Bolaget förbehåller sig rätten att helt eller delvis stänga av en Användares tillgång till Zaver om det råder misstanke om att Tjänsterna utnyttjas för någon typ av brottslig verksamhet eller om användningen på något annat vis misstänks bryta mot tillämpliga villkor och/eller avtal.

Det är strikt förbjudet att upprätta en Betalningsförfrågan avseende handel med, eller handel som kan anses ha anknytning till

i. olagliga varor eller tjänster;

ii. vapen;

iii. prostitutionstjänster eller andra tjänster av sexuell natur;

iv. alkoholdrycker eller andra rusmedel;

v. narkotika eller hjälpmedel eller verktyg för narkotikakonsumtion;

vi. läkemedel i någon form;

vii. pyramidspel, hasardspel eller vadslagning;

vii. kemikalier som inte normalt sett är tillgängliga för gemene man;

ix. smuggel- eller hälerigods; eller

x. licenspliktiga varor som förvärvaren inte har lagstadgad licens för att inneha eller förvärva.

Användaren accepterar genom sitt godkännande av detta Avtal att respektera förbudet enligt ovan. Bolaget har när som helst rätt att neka en Användare tillgång till hela/delar av sina tjänster vid misstanke om att denne inte följer Bolagets krav på Betalningsförfrågan eller om det föreligger misstanke om att Bolagets tjänster används i bedräglig syfte.

9. Bolagets rätt att vägra befordran av Betalningsförfrågan

Bolaget äger rätten att vägra en utav avsändaren tilltänkt mottagare av en Betalningsförfrågan tillgång till sådan förfrågan om

i. information som utav avsändaren inkluderats i Betalningsförfrågan antyder att denna är i strid med detta Avtal;

ii. avsändaren eller den tilltänkte mottagaren av Betalningsförfrågan helt eller delvis stängts av från tillgång till Tjänsterna;

iii. Bolaget bedömer att risken för att avsändaren eller den tilltänkte mottagaren av Betalningsförfrågan utnyttjar Tjänsterna för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism och/eller annan bedräglig verksamhet är för hög; eller

iv. myndighetsbeslut, lagstiftning, sanktion eller annan auktoritär åtgärd förbjuder förfarandet.

Vidare förbehåller Bolaget rätten att fritt och efter behov fördröja en Betalningsförfrågans befordran om sådan förfrågan är föremål för någon form av utredning.

10. Ankommande Betalningsförfrågan

En Användare kan ges möjlighet att genom Zaver ansöka om att lyfta kredit för att genomföra förfrågad betalning (i samband med att en Betalningsförfrågan tas emot från en Betalningsmottagare). Sådan kredit som lyfts av Användare i samband med att vederbörande mottagit och accepterat en Betalningsförfrågan, utbetalas utav Bolaget (efter avdrag för eventuella tillämpliga avgifter) till den Betalningsmottagare som är Betalningsförfrågans avsändare.

En Användare som väljer att genomföra den förfrågade betalningen genom att lyfta kredit som lämnas eller förmedlas av Bolaget är Kredittagare. Kreditavtalet ingås samtidigt som vederbörande accepterar Betalningsförfrågan och undertecknar villkoren för denna med en Elektronisk signatur. Utöver ovan undertecknar och godkänner Kredittagaren

i. att det Kreditbelopp som denne därvid lyft ska utbetalas den Betalningsmottagare som är Betalningsförfrågans avsändare enligt punkt 11, detta Avtal;

ii. kreditavtalet, inklusive men inte begränsat till, skuldebrevet, Bolagets Allmänna kreditvillkor och den standardiserade europeiska konsumentkreditinformationen; och

iii. att dennes betalningsansvar gentemot Bolaget och/eller den eller de kreditgivare som Bolaget företräder består trots att denne själv inte äger någon rätt till Kreditbeloppet.

Vidare intygar Kredittagaren genom signaturen det utav Betalningsmottagaren angivna Transaktionssyftets riktighet.

En Användare kan även erbjudas möjligheten att genomföra en förfrågad betalning genom att genomföra en banköverföring till Bolaget. Vid mottagandet av sådan sådan banköverföring så kommer Bolaget vidarebefordra betalt belopp till Betalningsmottagaren med avdrag för eventuella tillämpliga avgifter.

11. Begäran om utbetalning av kredit till Betalningsmottagare

Genom att som Användare godkänna detta Avtal begär vederbörande explicit att sådan kredit som eventuellt lyfts vid mottagandet och accepterandet av en Betalningsförfrågan i Tjänsterna inte ska utbetalas till denne (Kredittagaren) själv utan istället utbetalas till ett bankkonto som uppgivits av, eller inhämtats från, en hos Bolaget registrerad Betalningsmottagare. Betalningsmottagarens namn framgår av aktuell Betalningsförfrågan.

En Kredittagare är införstådd i att denne vid lyftandet av Kredit genom mottagande och accepterandet av en Betalningsförfrågan inte själv på något vis äger rätt till det Kreditbelopp som denne har begärt ska utbetalas till Betalningsmottagaren i fråga.

Bolaget garanterar inte att motparten i en betalningsförfrågan faktiskt är den part den utger sig för att vara. Bolaget kan inte garantera eller gå i god för att motparten i en betalningsförfrågan uppfyller sina skyldigheter. I det fall en Användare beviljas kredit och accepterar att kreditmedel utbetalas till en viss betalningsmottagare, men inte erhåller det som avtalats mellan parterna i fråga kommer Bolaget inte att ersätta vederbörande. Kredittagarens betalningsansvar gentemot Bolaget kommer dock att kvarstå och den kredit som lyfts måste återbetalas i enlighet med kreditavtalet.

12. Personligt användarkonto

Genom att ansluta sig till Zaver som Användare skapas ett för Användaren unikt användarkonto som ger vederbörande tillgång till Tjänsterna. Ett användarkonto är knutet till Användarens personnummer. Användarkontot är personligt och får endast nyttjas utav Användaren, som själv ansvarar för alla handlingar som genomförs via dennes användarkonto.

Användaren åtar sig genom att acceptera detta Avtal en skyldighet att omedelbart rapportera till Bolaget om någon obehörig fått tillgång till Användarens användarkonto, BankID, autentiseringskod för BankID eller annan uppgift som möjliggör eller förenklar obehörig autentisering mot Zaver.

13. Dataskydd och behandling av personuppgifter

Bolaget behöver samla in Användarens personuppgifter för att kunna erbjuda Tjänsterna. I Bolagets Integritetspolicy förklaras vad som gäller mellan Användare och Bolaget i personuppgiftsfrågor.

Bolaget förbehåller sig rätten att använda uppgifter som Användarens e-postadress och/eller mobiltelefonnummer för att genomföra Användarundersökningar, lämna produktinformation samt marknadsföra erbjudanden. Användaren har rätt att närsomhelst begära en reklamspärr från Bolaget för en eller flera av de personliga kontaktkanalerna. Bolaget åtar sig att respektera en Användares begäran om sådan reklamspärr.

14. Avtalets giltighet

Detta Avtal gäller tills vidare under den tid Användaren är registrerad för Bolagets Tjänster.

Användaren kan, förutsatt att denne fullgjort sina avtalade förpliktelser mot Bolaget eller den part som Bolaget företräder och/eller samarbetar med, närsomhelst begära att bli avregistrerad som Bolagets Användare. Anmälan om begäran om avregistrering ska göras genom att skriva till Frink AB, Att. Kundservice, Sveavägen 24, 111 57 Stockholm vari det förklaras att ärendet rör avregistrering. Brevet ska undertecknas av Användaren och ort och datum ska framgå.

Vad som gäller ur personuppgiftshänseende vid sådan avregistrering regleras i Bolagets Integritetspolicy.

15. Meddelanden

Meddelande som avsänts av Bolaget med rekommenderat brev eller vanligt brev ska anses ha nått Användaren senast femte bankdagen efter avsändandet, om brevet sänts till Användarens folkbokföringsadress.

Meddelande genom sms, e-post eller annan elektronisk kommunikation ska anses ha kommit Användaren tillhanda vid avsändandet om det sänts till av Användaren uppgivet nummer eller elektronisk adress. Motsvarande gäller om meddelandet sänts via meddelandesystem i Tjänsten eller i annan av Bolaget tillhandahållen elektronisk kommunikationstjänst, förutsatt att Användaren är ansluten till denna. Om ett sådant meddelande når Användaren utanför normal kontorstid ska meddelandet anses ha kommit Användaren tillhanda vid början av nästkommande bankdag.

Meddelande från Användaren till Bolaget ska ske skriftligen, antingen via Bolagets meddelandesystem i Tjänsten, e-post eller post. Bolaget kan i vissa fall kräva att meddelande från Användare ska ske från en specifik kommunikationskanal för att minimera risken för exempelvis bedrägeri. Meddelande från Användaren ska anses ha kommit till Bolaget tillhanda den bankdag meddelandet kommit fram till nämnda adress.

Användaren ska omedelbart informera Bolaget vid ändring av sådana uppgifter som utav Bolaget inhämtats i kundkännedomssyfte eller vid ändring av namn, adress, kontouppgifter telefonnummer och e-postadress eller annan omständighet som kan tänkas påverka förhållandet mellan Bolaget eller Användaren. Det språk som används i kontakterna mellan Bolaget och Användaren ska vara svenska eller engelska. Part som omfattas av detta Avtal är införstådd i att allt som avtalas mellan denne och Bolaget ska finnas i spårbar och skriftlig form.

16. Ändringar i detta Avtal

Bolaget har rätt att ändra, ta bort eller lägga till innehåll i detta Avtal, utan att i förväg inhämta Användarens medgivande, genom att minst två månader innan ändringen föreslås träda i kraft, informera Användaren om ändringarna. Förändringen görs ensidigt av Bolaget och Användaren anses ha godkänt samt accepterat ändringen eller ändringarna när denna fått meddelande om det, om Användaren inte senast före den dag då ändringen föreslås träda i kraft skriftligen, via vanlig post eller meddelandesystem i Tjänsten, meddelar Bolaget om att du inte accepterar de nya villkoren.

Ändringar meddelas via Bolagets meddelandesystem i Tjänsten.

Om Användaren inte godkänner ändringen har Användaren rätt till att omedelbart och avgiftsfritt säga upp och avsluta sitt användarkonto hos Bolaget senast före den dag då ändringen ska börja gälla.

Uppsägning av användarkonto och detta Avtal påverkar inte giltigheten av utestående lån och en Kredittagare kan exempelvis inte säga upp kreditavtalet förrän samtliga lån slutreglerats. För det fall uppsägning enligt ovan sker ska Kredittagare således betala tillbaka återstående belopp med tillägg för upplupen ränta och avgifter senast vid användarkontots upphörande.

Ändrade räntesatser får tillämpas omedelbart, om Användaren och Bolaget i kreditavtalet kommit överens om detta och ändringen grundas på den avtalade referensräntesatsen.

Två månaders invändningstid ska inte tillämpas i de fall då ändringen krävs enligt lag, eller gäller tillägg av ny tjänst, extra funktioner till befintliga tjänster eller någon annan förändring som varken minskar Användarens rättigheter eller ökar Användarens ansvar. I ett sådant fall genomförs ändringen utan någon avisering och börjar omedelbart att gälla.

Ändringar som är till fördel för Användaren får tillämpas omedelbart.

Accepterad ändring får tillämpas omedelbart.

17. Klagomål

Bolaget tar klagomål från Användarna på stort allvar och Bolaget har en klagomålsansvarig.

Om Användaren är missnöjd med Tjänsterna eller hanteringen av ett eller flera ärenden ska Användarens vända sig till klagomålsansvarige genom att lämna klagomål via Tjänstens meddelandesystem, alternativt genom att per post skriva till Frink AB, Att. Klagomålsansvarige, Sveavägen 24, 111 57 Stockholm.

Användaren kan även för vägledning vända sig till Konsumenternas bank- och finansbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm med besöksadress Karlavägen 108 i Stockholm alternativt Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm med besöksadress Kungsholmstorg 5 i Stockholm.

18. Tillsyn

Zaver tillhandahålls av Frink AB, Sveavägen 24, 111 57 Stockholm, e-postadress info@zaver.se, Bolaget är ett privat aktiebolag med organisationsnummer 559059-8420. Frink AB har tillstånd att erbjuda finansiella tjänster och står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

19. Granskning och uppgiftslämnande

Bolaget sparar uppgifter om, övervakar och eventuellt granskar och utreder all interaktion som sker mellan Användaren och Bolaget. Ovan sker i syfte att förhindra att Tjänsterna används på ett vis som är i strid med detta Avtal, annat avtal mellan Bolaget och Användaren eller på ett vis som är brottsligt. Sådan övervakning och granskning sker både per automatik och genom manuell handläggning.

Bolaget kan i sitt granskningsarbete komma att lämna uppgifter rörande Användares användning av Tjänsterna till myndigheter och deras enheter såsom: Finanspolisen, Skatteverket, Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten med flera. Sådan granskning och/eller uppgiftslämning kan ske utan att Användaren på något vis underrättas om förfarandet. Bolaget har en lagstadgad skyldighet att vidta åtgärder för att motverka att Tjänsterna utnyttjas för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism.

20. Tjänsternas tillgänglighet

Bolaget garanterar inte att alla funktionaliteter som erbjuds via Tjänsterna alltid fungerar och ansvarar inte för skada som kan förorsakas till följd av att Tjänsten eller något tekniskt system som dessa beror av inte kan användas på grund av driftavbrott, underhåll eller andra kommunikationsstörningar hos Bolaget eller tredje man eller på grund av försenad handläggning på grund av nödvändig säkerhetskontroll hänförlig till Användarkontroll eller andra tekniska fel.

21. Begränsningar i Bolagets ansvar

Bolaget ansvarar inte för förlust som orsakas av ett lands lagstiftning eller myndigheters beslut, underleverantörs beslut eller oförmåga, krigshandlingar, nertid i det allmänna kommunikationssystemet, strejk, blockad, bojkott, lockout eller andra liknande omständigheter (force majeure). Förbehållet rörande strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget själv är föremål för, eller deltar i liknande konflikter.

Har Bolaget till följd av sådan omständighet varit förhindrad att ta emot betalning, har Bolaget för tiden under vilken hindret förelegat rätt till ränta enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

Skada som orsakats av andra omständigheter än de ovan angivna ska ej ersättas av Bolaget om Bolaget har uppträtt med normal aktsamhet. Om nämnda typer av händelser gör att Bolaget hindras från att genomföra transaktioner såsom utbetalningar eller annat, ska transaktionen genomföras när hindret upphört.

Såvida Bolagets agerande varit normalt aktsamt så ansvarar inte Bolaget för förlust eller skada som uppstår till följd av tekniska problem och som därutöver eventuellt resulterar i att Användare inte ges tillgång till Bolagets Tjänster eller att Användaren inte kan nå de tjänster Bolaget tillhandahåller för vederbörande. Bolaget ansvarar inte för indirekt skada. Om Bolaget inte kan instruera den bank Bolaget använder från tid till annan att genomföra en transaktion så ska Bolaget lämna instruktionen när problemet har upphört. Bolaget bär aldrig ansvaret för skada eller olägenhet som uppstår till följd av underleverantörs vårdslöshet, bristande samarbetsvilja eller oförmåga.

Bolaget har inget ansvar gentemot den mottagande och accepterande parten i en Betalningsförfrågan för exempelvis det fall vederbörande inte erhåller den produkt som i Betalningsförfrågan avtalats mellan vederbörande och Betalningsmottagaren. Bolaget kan heller inte garantera, gå i god för, eller ta ansvar för att en Betalningsmottagare kommer fullgöra sina förpliktelser mot den accepterande parten i en Betalningsförfrågan. Bolaget ansvarar inte heller för skada eller olägenhet som uppstår till följd av att Användaren lämnat oriktiga, utdaterade eller på annat vis felaktiga bankkontouppgifter till Bolaget.

Bolaget ansvarar inte för skada eller olägenhet till följd av underlåtelse att fullgöra någon av sina förpliktelser gentemot Användaren enligt detta avtal, om underlåtelsen beror på ett hinder som ligger utanför Bolagets kontroll och Bolaget inte skäligen kunde ha förväntats förutspå, undvikit eller övervunnit hindret och/eller dess följder. Om ett hinder föreligger ska Bolaget fullgöra sina förpliktelser enligt Detta Avtal et efter det att hindret upphör.

22. Jämkning

Skulle någon bestämmelse i detta Avtal eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att detta Avtal i sin helhet är ogiltigt utan i sådant fall ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar någon parts utbyte eller prestation enligt villkoren, skälig jämkning i villkoren ske.

23. Övrigt

Användaren får inte avslöja sina inloggningsuppgifter för någon obehörig och ingen annan förutom Användaren får använda dennes inloggningsuppgifter. Användaren ska snarast anmäla till Bolaget om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till dennes BankID eller tillhörande inloggningskod. Användaren ansvarar för alla åtgärder som vidtagits med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts. Användaren ansvarar även för att på ett säkert sätt bevara och skydda sina inloggningsuppgifter.