Vi använder cookies för att förbättra kundupplevelsen, analysera användarbeteende och skräddarsy marknadsföring. Du kan läsa mer om vår cookie policy här.
Jag förstår

Integritetspolicy rörande Frink AB:s (Zavers) elektroniska tjänster

Fastställt av Frink AB 2018-04-27

1. Allmänt

I detta dokument (hädanefter ”Integritetspolicyn”) används definitioner såsom de angivits i de allmänna villkoren (Användarvillkoren) för de elektroniska tjänster som tillhandahålls av Frink AB (ibland refererat till som ”Zaver”, ”vi” eller ”Bolaget”). Denna Integritetspolicy utgör en del i vad som gäller mellan dig som kund eller registrerad Användare (ibland refererad till som ”du”) och Bolaget i frågor rörande skydd och behandling av dina personuppgifter.

Genom att för första gången legitimera dig med BankID mot någon av Zavers tjänster skapas ett användarkonto till vilket vissa personuppgifter är kopplade.

Vi rekommenderar att du noggrant läser detta dokument innan du använder Bolagets tjänster och kontaktar oss om du har några frågor.

Genom att använda våra tjänster accepterar du villkoren för personuppgiftsbehandling i denna integritetspolicy. Vi behandlar alltid personuppgifter med största hänsyn till din integritet.

2. Informationen vi samlar in

När du använder Tjänsterna så samlar vi löpande in dina person- och kontaktuppgifter, information om hur du interagerar med Zaver, bankinformation, finansiell information, interaktionshistorik, Elektroniska legitimerings- och underskriftsdata, enhets- och anslutningsinformation samt uppgifter om var du befinner dig. Informationen som automatiskt samlas in kan komma att genereras automatiskt utifrån hur du använder Tjänsterna, hämtas från offentliga och/eller privata register och/eller från sådan leverantör som Bolaget samarbetar med.

Vi sparar och behandlar även sådan information som du personligen lämnar till Zaver, såsom exempelvis bankkontouppgifter, mobiltelefonnummer och e-postadress.

I övriga situationer registreras de uppgifter som du själv valt att lämna (t.ex. i kontakt med vår kundtjänst) och då förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Grundläggande information
För att använda bolagets tjänster måste du ha ett användarkonto, ett sådant kräver att vi registrerat ditt person- och mobiltelefonnummer. För det fall du ska ta emot medel såsom Betalningsmottagare behöver vi information om ditt/dina bankkonto(n). Vi kommer även samla in personuppgifter såsom namn, folkbokföringsadress och eventuellt din e-postadress.

Vid ansökan om vissa krediter kan Bolaget komma att inhämta uppgifter om din ekonomi för beräkning av ditt potentiella betalningsutrymme, samt information rörande hur du tidigare skött krediter som lämnats via Zaver eller sådant företag Bolaget samarbetar med.

Vi kommer även att begära andra uppgifter om du genom enstaka eller flera transaktioner avsänder eller mottager höga totala betalningsvolymer genom Zavers tjänster, eller vad som i andra fall kan krävas för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt aktuell lagstiftning och för att motverka penningtvätt och/eller finansiering av terrorism.

Information om hur du interagerar med Zaver
Data som beskriver ditt beteende när du använder Tjänsterna kan registreras. Såsom exempelvis hur du anländer hos; och fortsätter vidare från; Zaver, samt tekniska data som illustrerar din användarupplevelse (såsom exempelvis hur lång tid det tar för någon av Tjänsterna att laddas, eventuella fel som uppstått och hur kommunikation skett mellan dig och Bolaget) kan komma att sparas.

Bankinformation
Clearing- och löpnummer för bankkonton tillhörande dig och eventuellt sådan information som är tillgänglig genom inloggning i din internetbank (exempelvis bankkontonummer och transaktionsdata) kan komma att inhämtas och sparas.

Information om dig kan komma att inhämtas från din internetbank genom ett samarbete med Instantor AB, org. nr. 556818-2835. Genom att godkänna villkoren i denna Integritetspolicy godkänner du även Instantor AB:s allmänna villkor som hålls tillgängliga på https://www.instantor.se/client/terms/se.

Elektroniska legitimerings- och underskriftsdata
Uppgifter som genereras och kommer Bolaget tillhanda genom Elektroniska legitimeringar i Tjänsterna samt sådana Elektroniska signaturer som du upprättar i anslutning till Zaver sparas. Även avtalsinnehåll och annan data som undertecknats sparas.

Transaktionsinformation
När du använder bolagets tjänster för att skicka en Betalningsförfrågan (för att få betalt) eller accepterar en Betalningsförfrågan (för att betala) ber vi om information om transaktionen i fråga. Informationen innefattar uppgift om beloppet och andra uppgifter rörande transaktionens syfte och art, samt därutöver mottagande såväl som avsändande parts namn och telefonnummer. Informationen kommer även att vidarebefordras till oss. vi kan även komma att registrera din internetadress (ip-adress) och annan identifieringsinformation om den dator eller enhet som du använder för att få åtkomst till ditt zaver-konto eller för att på annat sätt använda bolagets tjänster (såsom exempelvis var du befinner dig enligt platstjänster/gps).

Underlag i kundkännedomsprocessen
Vi samlar in information från samarbetande leverantör om huruvida du förekommer i vissa sanktionslistor. Vi samlar på samma vis in information som kan antyda på att du har en politiskt utsatt ställning eller är närstående till en sådan person (PEP/RCA-status). I samband med att du för första gången legitimerar dig mot någon av Zavers tjänster så åtar du dig att även på egen hand lämna uppgifter rörande eventuell PEP/RCA-status. När du lämnar uppgift om att du tror att du har en sådan status kommer Bolaget sannolikt inhämta mer information i ärendet som kan vara personuppgifter, vid ett sådant tillfälle kommer du att informeras om detta.

Annan information om dig från tredje part
Bolaget kan komma att inhämta information om dig från kreditupplysningsföretag (som t.ex. Bisnode Kredit AB eller UC AB) för att bedöma din kreditvärdighet i samband med ansökan om en kredit och/eller för att motverka bedrägerier och/eller i kundkännedomssyfte.

Bolaget förbehåller sig rätten att regelbundet inhämta och granska information från kreditupplysningsföretag för alla kunder och förbehåller rätten att avsluta affärsförbindelsen med en kund på grundval av de uppgifter som erhålls vid en kreditvärdighetsgranskning.

Bolaget kan även inhämta information om dig från andra källor, inklusive men inte begränsat till, publikt tillgänglig information på internet, i den mån det är relevant för att bekräfta en bedömning av dina transaktioner. Sådan information lagras sällan och delas aldrig med tredjeparter.

Om vi gör bedömningen att vi inte erhållit tillräcklig information från dig kan vi be dig att inkomma med ytterligare information till oss per post, tjänstens elektroniska meddelandesystem, angiven e-postadress eller annan av Bolaget kommunicerad kanal.

Enhets- och anslutningsinformation
Information om den elektroniska enhet du använder in din interaktion med Tjänsterna (såsom exempelvis din IP-adress, valda språk-; tidszons och webbläsarinställningar, hur snabb den anslutning du använder är samt uppgifter om den skärm som används).

Personuppgifterna kan komma att delas med de mottagare och kategorier av mottagare som räknas upp under avsnitt 8 och, i ett sådant fall, även nyttjas av uppräknade mottagare på de vis som förklaras i tabellen nedan.

Bolaget förbehåller rätten att använda uppgifter som din e-postadress och/eller ditt mobiltelefonnummer för att genomföra kundundersökningar, lämna produktinformation samt marknadsföra erbjudanden. Du har rätt att närsomhelst begära en reklamspärr från Bolaget för en eller flera av de personliga kontaktkanalerna. Bolaget åtar sig att respektera din begäran om sådan reklamspärr. Skriv till oss via meddelandesystemet i Zaver-appen så hjälper vi dig med din begäran!

3. Varför vi behandlar dina uppgifter

Alla uppgifter som vi registrerar används för att kunna tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Främst inhämtar vi, lagrar och bearbetar din information med syftet att kunna fullgöra våra avtalade förpliktelser mot dig samt för att på ett effektivt vis kunna fatta automatiska beslut i Tjänsterna. På vilka lagliga grunder vi behandlar uppgifterna redovisar vi nedan:

Anledning till behandling
Juridisk grund för behandling
Automatiserat beslutsfattande
För att säkerställa din identitet och verifiera vissa uppgifter
För att säkerställa din identitet och verifiera vissa uppgifter
Ja
För att säkerställa din identitet och verifiera vissa uppgifter
Utföra våra avtalade åtaganden och andra berättigade intressen
Ja
För att avgöra vilka produkter (t.ex. betalmetoder eller möjlighet att ta emot betalningar) som vi kan erbjuda dig
Utföra våra avtalade åtaganden och följa tillämplig lagstiftning
Ja
För att förhindra bedrägerier och andra otillåtna aktiviteter samt för att utföra riskanalyser
Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen
Ja
För att bedöma eventuella ansökningar om kredit
Utföra våra avtalade åtaganden, andra berättigade intressen och följa tillämplig lagstiftning
Ja
För att säkerställa att användning av Tjänsterna inte är i strid med tillämpliga villkor (såsom exempelvis Användarvillkoren eller Bolagets Allmänna kreditvillkor) eller gällande lagstiftning
Utföra våra avtalade åtaganden och följa tillämplig lagstiftning samt andra berättigade intressen
Ja
För att motverka att Zavers tjänster missbrukas och upprätthålla en hög nivå av trygghet och säkerhet för våra användare
Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen
Ja
För att förbättra befintliga tjänster och utöka produktutbudet genom affärsutveckling som exempelvis innebär att bedrägeri- och kreditbedömningsmallar görs mer precisa och effektiva
Andra berättigade intressen
Nej
För att efterleva de lagar och regler som verksamheten omfattas av, t.ex. bokföringsregler och regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Följa tillämplig lagstiftning
Ja

4. Information som delas med andra registrerade användare

Uppgifter som ditt namn, telefonnummer, bankkontonummer och tidpunkt för signering av kreditavtal och/eller innehållet i en betalningsförfrågan kan komma att delas med andra registrerade användare hos Zaver. Dessa uppgifter samt annan information kan även komma att delas med tredje part när du använder tredje part för att utnyttja Bolagets tjänster. Bolaget kan komma att lämna ut andra uppgifter om dig om skyldighet föreligger att göra så enligt lagkrav, myndighetsbeslut, domstolsbeslut och/eller andra rättsliga processer.

Om Zaver används för interaktion med externa webbplatser och/eller mobilapplikationer kan information om dig komma att delas med tredje part som du interagerat med via Zaver. Personlig information, inklusive men inte begränsat till bankkontonummer kan komma att delas med tredje part.

Om du skapar ett Zaver-konto via en tredje parts webbplats eller mobilapplikation kan informationen du anger vid kontoskapandet att komma att delas med tredje parten och dina uppgifter kan i sådant fall komma att omfattas av deras integritetspolicy.

Genom att interagera med och/eller använda Bolagets tjänster godkänner och samtycker du uttryckligen till att relevant information kan komma att delas med andra registrerade användare hos Zaver och tredje parter.

Användning av information som tillgängliggörs via Bolagets tjänster
Du som användare kan få begränsad åtkomst till andra användares kontaktinformation genom Bolagets tjänster. Som användare kan du få tillgång till namn, telefonnummer och andra kontaktuppgifter om motparten i en Betalningsförfrågan. Som användare godkänner du att du endast använder sådan information för (i) Zaver-relaterad kommunikation som inte är oönskade kommersiella meddelanden (ii) ärenden i samband med betalningar och/eller transaktioner som utförts via Bolagets tjänster i enlighet med vid var tid gällande användarvillkor för tjänst i fråga samt (iii) andra ändamål som motparten i en betalningsförfrågan godkänner efter att ha fått tillräcklig information om ändamålet.

5. Lagring och hantering av personuppgifter

Lagring
Personuppgifterna lagras och bearbetas i elektroniska datahanteringssystem som administreras utav Bolaget. Bolaget eftersträvar att enbart lagra och hantera dina personuppgifter inom EU/EES.

Vi lagrar uppgifterna så pass länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalade åtaganden mot dig. Om vi därutöver sparar dina personuppgifter för andra ändamål (såsom för att t.ex. uppfylla krav enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller relevanta regelverk) så lagras uppgifterna så länge som det krävs men inte längre än vad som bedöms nödvändigt.

Tredjelandsöverföring
Uppgifterna kan komma att överföras till USA, (vilket är ett land utanför EU/EES). USA håller enligt kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1250 en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. Genom att acceptera villkoren i denna Integritetspolicy samtycker du till att sådant företag som Bolaget samarbetar med, ges tillgång till, och behandlar dina personuppgifter, för sådana ändamål som anges i avsnitt 3, denna Integritetspolicy.

Bolaget åtar sig att inte behandla personuppgifter för ändamål som är oförenliga med de syften som redovisats i denna Integritetspolicy.

6. Din rätt till tillgång, rättelse och radering

Du har rätt att få tillgång till din data. Om du vill kan du begära att få en kopia av de uppgifter du är intresserad av. Du kan då verifiera information som vi har om dig. Det är gratis att begära en sådan kopia.

Om någon uppgift som vi har sparat skulle vara felaktig eller inkomplett så har du rätt att få den rättad.

Om data som vi har sparat om dig inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet som de samlats in för - så har du rätt att begära att de raderas (också kallat ”rätten att bli glömd”). Vi kommer då radera dina uppgifter. Notera dock att det kan finnas skyldigheter som gör att vi inte kan radera alla uppgifter med en gång. Exempel på sådana skyldigheter är krav som följer av lagstiftning rörande motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism, bokföringsregler, konsumentskyddsregler och skattelagstiftning. Vi kommer då vidta åtgärder för att motverka att dina uppgifter används för andra syften än de som krävs enligt de tidigare nämnda reglerna. Skriv gärna till oss genom att använda meddelandesystemet i Zaver-appen så hjälper vi dig!

8. Vilka vi delar dina uppgifter med

För att kunna tillhandahålla och utveckla våra tjänster måste vi dela dina personuppgifter med vissa utvalda mottagare och kategorier av mottagare. Dessa redovisas nedan:

9. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Bolaget; Frink AB, org. nr. 559059-8420. Kontakta oss genom att ringa 08 551 062 60 under telefontider som är anslagna på https://zaver.io, genom e-post till info@zaver.se eller via meddelandesystem i Zaver-appen. Supportchatten på hemsidan kan även den användas men vi föredrar de andra kontaktkanalerna i personuppgiftsärenden. Zaver har ett dataskyddsombud som består av ett team inom organisationen. Du kan nå Bolagets dataskyddsombud på dpo@zaver.se.

10. Klagomål

Vi arbetar hårt för att du ska känna dig trygg i hur vi behandlar dina uppgifter. Om du har klagomål avseende hur vi behandlat dina personuppgifter så uppskattar vi om du vill berätta för oss vad du tycker att vi har gjort fel. Du kan även framföra ditt klagomål hos Integritetsmyndigheten.